Sie befinden sich hier: eisfair / Pack-Eis
News News News

Content

ldapserver (netservices)

OpenLDAP server (Offizielles Paket)

Version: 1.5.0 Status: stable Release Datum: 2020-04-30
Autor: the eisfair team, team(at)eisfair(dot)org

OpenLDAP Version 2.4.49 - server programs

SHA256-Prüfsumme: 9eef644ff44923a1a101a83c4efb4745c782251093104afd610c69dff03116d0
Größe: 4.63 MByte
Info-Datei: https://www.pack-eis.de/dl.php?l=37959/ldapserver.tar.bz2.info
Benötigte Pakete: ansifilter 1.0.0
base 2.8.25
glibc 3.0.0
libldap 1.5.0
ldapclient 1.5.0
libcom_err2 3.0.0
libcrack2 3.0.0
libdb-5_3 3.0.0
libkeyutils1 3.0.0
libkrb5 3.0.0
libltdl7 3.0.0
libsasl2-3 3.0.0
libssl1_1 3.0.0
libuuid1 3.0.0
Weitere Funktionen: Changelog anzeigen
Dokumentation anzeigen