Sie befinden sich hier: eisfair / Pack-Eis
News News News

Content

nfsserver (printer-file)

NFS server (Offizielles Paket)

Version: 1.4.3 Status: stable Release Datum: 2016-06-12
Autor: Juergen Edner, juergen(at)eisfair(dot)org

NFS Server

nfs-utils Version: 1.2.8

SHA1-Prüfsumme: cdb40a8c23625e6978ca8724d10b61bc94090cd0
Größe: 140.58 KByte
Info-Datei: https://www.pack-eis.de/dl.php?l=18249/nfsserver.tar.bz2.info
Benötigte Pakete: base 2.7.4
rpcbind 2.2.0
Benötigte Libraries: libevent 2.6.0
libnfsidmap 2.2.0
libtirpc 2.2.0
Weitere Funktionen: Changelog anzeigen
Dokumentation anzeigen