Sie befinden sich hier: eisfair / Pack-Eis
News News News

Content

libasound2 (lib)

Library: libasound2 (Verifiziert)

Version: 0.1.1 Status: testing Release Datum: 2015-05-17
Autor: Peter Baeumer, Peter Baeumer, eisfair(at)baeumer(dot)homeunix(dot)net

Internal Program Version: libasound2 2.0.0

SHA1-Prüfsumme: dd92a123b1e9533447e5379ece34bd137c8d5caa
Größe: 476.29 KByte
Eis-List: https://www.pack-eis.de/vieweislist.php?pid=16578
Info-Datei: https://www.pack-eis.de/dl.php?l=16578/libasound2.tar.gz.info
Benötigte Pakete: base 2.6.1