Sie befinden sich hier: eisfair / Pack-Eis
News News News

Content

jdk (interpreter)

SUN JDK 1.6.0_22 (Offizielles Paket)

Version: 1.2.4 Status: testing Release Datum: 2010-11-06
Autor: Sebastian Scholze, webmaster[a]schlotze.de

SUN Java JDK 1.6.0_22

SHA1-Prüfsumme: 97db7d5230d77713fc92453b4e34a493768812e9
Größe: 86.98 MByte
Info-Datei: https://www.pack-eis.de/dl.php?l=10526/jdk.tar.bz2.info
Benötigte Pakete: base 1.7.1
Benötigte Libraries: libstdcpp-libc6-2-2 1.0.0