Sie befinden sich hier: eisfair / Pack-Eis
News News News

Content

gnuplot (utils)

Gnuplot - command-line driven interact. funct. plotting util (Verifiziert)

Version: 2.8.9 Status: stable Release Datum: 2019-01-06
Autor: Marcus Roeckrath, marcus.roeckrath[a]gmx.de
The Gnuplot Plotting Utility
****************************

Gnuplot is a command-line driven interactive function plotting 
utility for linux,

Internal Version: gnuplot 5.2.6

Source: http://www.gnuplot.info
SHA256-Prüfsumme: 629dc3c2c69890191045b477e88790f9adc0e08a40472c32b99d9b86c10ef2ad
Größe: 2.12 MByte
Eis-List: https://www.pack-eis.de/vieweislist.php?pid=28700
Info-Datei: https://www.pack-eis.de/dl.php?l=28700/gnuplot.tar.bz2.info
Benötigte Pakete: base 2.8.11
libcairo2 2.8.0
libcerf 2.8.1
libfribidi0 2.8.0
libgd3 2.8.2
libglib-2_0-0 2.8.3
libgobject-2_0-0 2.8.3
liblua51 2.8.0
libpango-1_0 2.8.0
Weitere Funktionen: Changelog anzeigen
Dokumentation anzeigen