Sie befinden sich hier: eisfair / Pack-Eis
News News News

Content

eisgraph_mod_hddtemp (utils)

Module HDDTEMP for Eisgraph (Verifiziert)

Version: 1.2.1 Status: stable Release Datum: 2018-02-08
Autor: Thomas Quast eisfair(at)thquast.de
Graphical visualisation of HD-Temperature
for Eisgraph
SHA1-Prüfsumme: a3930e8cf1779d0b5475a50b54ce42b418df5237
Größe: 6.1 KByte
Eis-List: https://www.pack-eis.de/vieweislist.php?pid=21450
Info-Datei: https://www.pack-eis.de/dl.php?l=21450/eisgraph_mod_hddtemp.tar.bz2.info
Benötigte Pakete: eisgraph 1.2.7
hddtemp 0.1.6
Weitere Funktionen: Changelog anzeigen
Dokumentation anzeigen